Hovedplan vann

Hovedplan for vann ble vedtatt i desember 2007 og er et styringsdokument for hvordan vannforsyningssystemet skal bygges opp og vedlikeholdes på kort sikt (4 års perspektiv), lengre sikt (nærmeste 15 år) og på lang sikt (inntil 40 år frem i tid).  Planer og tiltak inneholder beskrivelse av store og små prosjekter på både kort og lang sikt.

Fakta om vannforsyningssystemet
Vannforsyningssystemet i kommunen ble godkjent i kommunestyresak 3/97.  Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) ble godkjent av Fylkesmannen i Vestfold 10. november 1999. Videre ble ny fargefjerningsanlegg for anlegget på Seierstad godkjent av Fylkesmannen i Vestfold 20. november 2001.

Vannforsyningssystemet består av Høydebasseng på Teie, med et volum på ca. 7000 m3, 5 stk trykkøkningsstasjoner samt et ledningsnett på ca. 199 km
 
Det er utarbeidet mål og strategier for vannforsyningen for følgende områder

  • Nok vann
  • Godt vann
  • Sikkerhet i vannforsyningen
  • Effektiv vannforsyning
  • Kundefokus

Hovedelementer i planen

  • Det er analysert med hensyn til årlig rehabiliteringsbehov for vannledningsnettet. Dette medfører at det legges opp til en utskiftingstakt på 2-3 km ledning hvert år i årene fremover.
  • Sikkerhet og beredskapsanalyse har medført at vi anlegger ledninger tilknytninger mellom Nøtterøy og Tønsberg for bedre samkjøring av reservevann mellom kommunene.
  • Forbedring av forsyningskapasiteten gjøres ved å utøke kapasiteten på deler av ledningsstrekkene.
  • Brannvannsdekning forbedres ved å anlegge nye brannvannsuttak med bedre kapasitet samt forsterkning av vannledningsnettet frem til viktige objekter.
Sist endret 05.01.2017