Hovedplan avløp

Hovedplan for avløp ble vedtatt i desember 2011 og er et styringsdokument for hvordan avløpssystemet skal bygges opp og vedlikeholdes. Planer og tiltak inneholder beskrivelse av store og små prosjekter på både kort og lang sikt.

Fakta om avløpssystemet

  • Består av 45 pumpestasjoner som pumper avløpsvannet fra lavereliggende områder til høyereliggende områder samt et ledningsnett på ca. 301 km. I tillegg har vi 2 toalettanlegg henholdsvis på Dunholmen og Rosanes som pumper avløpet inn på det kommunale avløpsanlegget.

Hovedelementer i planen

  • Det er vedtatt overordnede kommunal mål, strategier og bestemmelser.
  • Det er utarbeidet forslag til rehabiliteringstakt for kommunale ledninger på fra 2,4-3,5 km ledning pr. år.
  • Tiltak i forhold til klimaendringer er vurdert og foreslått.
Sist endret 05.01.2017