Utslippstillatelse

Ny avløpsforskrift trådte i kraft 01.01.2007. Det medførte at alle separate avløpsanlegg er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder både anlegg for boliger og fritidsboliger.

Separate avløpsanlegg er de anlegg som ikke blir tilknyttet kommunale avløpsledninger som igjen går til renseanlegg.

Det er eier som skal sende inn søknad om utslippstillatelse.

Utslippssøknaden skal innsendes med alle nødvendige opplysninger og vedlegg. Dersom søknaden er mangelfull vil behandlingen ta lenger tid.

Nøtterøy kommune er klassifisert som følsomt område, kravene til utslipp er derfor strenge. I områdene som er definert som spredt avløpsområde, ref. temakart kommuneplanens arealdel 2015-2027 (PDF, 3 MB), er planen å rydde opp i avløp som pr. i dag går urenset til bekk/sjø før 2026. 

Sist endret 05.01.2017