Utslipp av olje, fett eller annen forurensning

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, som olje og fettutskillere og påslippstillatelse fra kommunen.

I spesielle tilfeller, som ved større utbygginger, kan det kreves fordrøyningssystemer for overvann. Dette må avklares med kommunen så tidlig som mulig i planprosessen. For nedgravde oljetanker gjelder egne forskrifter for ettersyn og kontroll.

Sist endret 05.01.2017

Avløpsvann fra restaurantkjøkken, ferskvaredisker, slakterier og lignende, inneholder ofte mye fett.  Hvis dette fettholdige vannet føres direkte til avløpsnettet vil det etter hvert kjøles. Fettet vil dermed stivne og avsette seg på ledningsveggene slik at det på sikt vil tette disse.

Oljeutskiller (illustrasjon)

Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter inneholder ofte stoffer som tungmetaller, olje, bensin. m.m.  Disse stoffene er helse- og miljøskadelige og de skaper problemer i avløpsnettet og på renseanlegg.

Ny avløpsforskrift trådte i kraft 01.01.2007. Det medførte at alle separate avløpsanlegg er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder både anlegg for boliger og fritidsboliger.