Separering av avløp

Kommunen jobber hele tiden med utbedring og utbygging av de kommunale avløpsledningene.

Gamle fellessystemer hvor spillvann (vann fra toalett, dusj og vask) ledes direkte til bekk/sjø, ofte uten rensing, og overvann (regnvann) i samme ledning, byttes ut med nye separate ledninger.

Nye separate ledninger leder spillvann i en ledning til renseanlegg og overvann i en annen ledning til bekk/sjø.

For at omlegging til nye avløpssystemer skal ha størst mulig effekt, må det også gjøres tiltak på private stikkledninger. Stikkledninger er ledningene som går fra kommunal ledning og inn til huset.

De fleste kommunale ledningene ligger langs og i veier.

Kommunen kan, med hjemmel i Forurensningsloven § 22, gi pålegg om separering eller utbedring av private avløpsledninger (stikkledninger).

Nøtterøy kommunes drifts- og anleggsseksjon har en tilskuddsordning til huseiere som får et slikt pålegg.

For mer utfyllende informasjon om separering av avløp - se Tiltak på private vann- og avløpsledninger.

Sist endret 05.01.2017