Overvann

Nedbør og snøsmelting er viktig å ta hensyn til både ved nye utbyggingsområder og ved endring/utvidelse av eksisterende områder.  Utbygger må sørge for å ta vare på overvannet på en god måte og fordrøyning er ofte en nødvendig løsning.

Vi har utarbeidet en egen prosedyre for overvannshåndtering som alle skal følge.  På grunnlag av nytt regelverk om håndtering av overvann er reglene strengere enn før.  Som eksempel kan nevnes at når man tidligere dimensjonerte en overvannsledning for oversvømmelse hvert 10. år legges det opp til oversvømmelse kun hvert 25. år i dag. 

En nyttig ting innbyggerne selv kan gjøre for å gjøre at overvannet ikke når frem til uønskede steder er å sørge for gode veggrøfter hvor de selv bor, sørge for at sluk i vegen er åpne og ikke gjentettet og sørger for at stikkrenner under innkjøring til eiendommen holdes åpne.  Ofte er det slike små tiltak som er nødvendig for å lede overvannet bort på en rask og effektiv måte.

Sist endret 05.01.2017