Nedgravde oljetanker

Nedgravd oljetank - Klikk for stort bilde

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Regelverk
Forurensingsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse.

 

I Forskrift for oljetanker i Nøtterøy Kommune vedtatt av kommunestyret 29.10.2014 er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker.

 

Tilsynsmyndighet

I Nøtterøy Kommune er det Drifts- og anleggsseksjonen, som er delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker. E-post: postmottak@notteroy.kommune.no

 

Utskifting av gammel tank

Utskifting av gammel tank, med tilsvarende ny, vurderes som vedlikehold og vil derfor ikke omfattes av søknadsplikten, men skal rapporteres utført.

 

Meldeplikt for oljetanker

Dersom din oljetank ikke er registrert hos kommunen, ta kontakt med drifts- og anleggsseksjonen for registrering. Jfr. Forurensningsforskriften §1-9 er det meldeplikt for oljetanker.

 

Nyinstallering krever søknad og byggetillatelse

Nyinstallering av nedgravd oljetank krever fullstendig søknad om byggetillatelse. Søknad om byggetillatelse sendes til Byggesak i Nøtterøy kommune.

 

Kontrollere eller skifte ut gamle tanker

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres og skiftes ut eller repareres før oljelekkasje oppstår. En tank kan rekondisjoneres til god stand dersom skadene ikke er for omfattende.

 

Enkle ståltanker fra 60-70 tallet er i generelt dårlig stand og bør skiftes ut. For andre tanker som er eldre enn 30 år anbefaler vi tilstandskontroll. Dersom oljeforbruk er unormalt stort, kan du ha lekkasje. Utskifting av oljetank er kostbart, men opprydding av oljesøl kan bli betydelig dyrere.

 

Tanker som ikke er i bruk

Oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres, slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

 

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

 

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende i stedet for oppgraving. For gjenfylte tanker som blir liggende skal påfyllingsanordning fjernes slik at utilsiktet påfylling forhindres.