Avløp

Drifts- og anleggsseksjonen er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut det kommunale hovedavløpsnettet. Private stikkledninger leder avløpsvannet fra den enkelte eiendom og inn på kommunens hovedledninger enten direkte eller via felles private stikkledninger.

Kommunens avløpsnett transporterer spillvann (kloakkvann/sanitært avløp) til renseanlegget til Tønsberg Renseanlegg på Vallø, og overvann (dreneringsvann, takvann, overflatevann) til bekk eller sjø.

Avløpsnettet består av 45 avløpspumpestasjoner, ca. 84 km spillvannsledninger, ca. 104 km felles avløpsledninger, ca. 86 km overvannsledninger, ca. 12 km spillvannspumpeledninger og ca. 13 km felles avløpspumpeledninger. Totalt er det ca. 301 km med avløpsledninger.

Sist endret 05.01.2017