Avløp og rensing

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Sist endret 05.01.2017

Drifts- og anleggsseksjonen er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut det kommunale hovedavløpsnettet. Private stikkledninger leder avløpsvannet fra den enkelte eiendom og inn på kommunens hovedledninger enten direkte eller via felles private stikkledninger.

I følge Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15A Påslipp § 15A-4 siste ledd er kjøkkenavfallskverner forbudt fra 01.01.2007.

Nedgravd oljetank

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Oversvømmelse av vann eller avløp på grunn av ledningsbrudd eller mangel på kapasitet på ledningsnettet kan føre til store skader.

Nedbør og snøsmelting er viktig å ta hensyn til både ved nye utbyggingsområder og ved endring/utvidelse av eksisterende områder.  Utbygger må sørge for å ta vare på overvannet på en god måte og fordrøyning er ofte en nødvendig løsning.

Prosjekt oljefri - fjerning av nedgravd oljetank

Ønsker du å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlige alternativer?

Prosjekt Oljefri gir deg gode råd om løsninger og tilskuddsordninger.

TR er en forkortelse for Tønsberg Renseanlegg IKS. Selskapet het fram til mai 2013 Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS (TAU).  Selskapet ble dannet i 1973 etter en tids forberedelser.  Det er et interkommunalt selskap eid av kommunene Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg.

Kommunen jobber hele tiden med utbedring og utbygging av de kommunale avløpsledningene.

Kommunen jobber hele tiden med utbedring og utbygging av avløpsledninger.

Alle eiendommer som leder avløpsvannet sitt til bekk eller sjø enten med egne private avløpsledninger eller via kommunale avløpsledninger som går til bekk eller sjø eller har spredning i grunnen må ha septiktank/slamavskiller.