Grunnskoleopplæring

 

Sist endret 31.10.2016
SFO
Toppbilde barnehage 440x200px

Nøtterøy kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Åpningstid i SFO er 07.30-16.30. Det kan søkes om utvidet åpningstid fra 07.15-16.45.


Se her for endrede betalingssatser i SFO fra 01.01.17. (PDF, 44 kB)

Grunnskolen er 10-årig og alderen for skolestart er 6 år. Hovedinnskriving/skoleplassering vil starte i desember 2016 for barn født i 2011. Foresatte får tilsendt informasjon på e-post om alle detaljer rundt innskrivingen. De som ikke har e-post registrert i kommunes system, vil få informasjonen pr. post. Dette gjelder også barn bosatt på Husøy.

Familier som flytter til kommunen må ta kontakt med Servicesenteret tlf. 33 40 20 00. Dette gjelder fram til skolestart august 2017.

Første skoledag er 16. august og SFO starter 1. august 2017.

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Nøtterøy som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i skolehverdagen.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).

Her finner du oversikt over ferie og fridager for skolene.
Skolerute for Vestfold skoileåret 2017/18.OBS! Vær oppmerksom på at ferie kan legges til ulike uker fra år til år, undersøk skoleruten nøye for planlegging av for eksempel ferie.

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Her finner du oversikt over de ansatte i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) på Nøtterøy og Tjøme.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Vi er tilgjengelige for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker.