SFO
Toppbilde barnehage 440x200px

Nøtterøy kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Åpningstid i SFO er 07.30-16.30. Det kan søkes om utvidet åpningstid fra 07.15-16.45.


Se her for endrede betalingssatser i SFO fra 01.01.17. (PDF, 44 kB)

Se Vestfold Fylkeskommune sine nettsider om videregående opplæring/utdanningstilbud:

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i skolehverdagen.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

bolig_og_eiendom_test_440x200px.png

Nøtterøy kommune har ulike hjelpetilbud til barn/unge (PDF, 250 kB) og familier utover det ordinære tjenestetilbudet.

Tilbudene er gratis.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).

Tenåringsjente som blir mobbet med tekstmelding

Det er nedsatt en egen faggruppe som skal bistå barnehagen og skolen i fastlåste mobbesaker. Dette er pågående saker hvor man ikke finner de rette tiltakene for å få stoppet mobbingen / trakasseringen. Det forutsettes at barnehagene/skolene og foresatte har arbeidet med saken, før den meldes til Beredskapsteamet.
 

Planen er en beskrivelse av en optimal og ønsket tilstand, og kan med den forståelsen oppleves som et glansbilde. For å realisere planen er det nødvendig å lage en konkret, felles kommunal handlingsplan, som beskriver hvordan skolene skal jobbe for å nå målsettingene. Handlingsplanen vil være grunnlaget og førende for skolens egne planer. Det er fra 2015 utarbeidet felles handlingsplan for barnehage og skole.  Ny Handlingsplan for 2016-2018 publiseres i mai 2016.

Voksenopplæring1_web.jpg

Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Nøtterøy kommune tilbyr opplæring for voksne ved Tønsberg voksenopplæring.

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Det er 7 barneskoler og 2 ungdomskoler på Nøtterøy. Skolene har varierende størrelse og elevtall. Nøtterøy kommune har faste skolekretsgrenser for tildeling av skoleplass.

Ungdom 1

Kontakt skole helsesøster på telefon: 408 01 230

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, ergo- og fysioterapeut. Vi er i nært samarbeid med psykisk helseteam, fastlege, barnevern og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

Her finner du oversikt over de ansatte i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) på Nøtterøy og Tjøme.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Vi er tilgjengelige for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker.