Økonomiske ytelser

Sist endret 25.11.2014
Bilde for NAV Nøtterøy

Foreldres rett til permisjon ved fødsel er bestemt i Arbeidsmiljøloven.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen.

I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Informasjon om Foreldrepermisjon finner du på Arbeidsmiljøtilsynets nettside.
Arbeidsmiljøloven regulerer kun retten til permisjon, og ikke regelverket som gjelder utbetaling av foreldrepenger.  Utbetaling av foreldrepenger er bestemt i Folketrygdlovens kapittel 14.

Kontakt NAV dersom du har spørsmål om foreldrepenger eller se NAV's temasider om Foreldrepenger.

 

 

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd). 

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og være reell arbeidssøker i tillegg til å oppfylle de andre vilkårene.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Mor kan få engangsstønad ved fødsel og adopsjon hvis hun ikke har rett til foreldrepenger. Hvis far er alene om omsorgen kan han ha rett til engangsstønad.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Sykepenger gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Ventelønn kan innvilges til ansatte i statlige virksomheter som blir uforskyldt oppsagt.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunene som er saksbehandlere, og ivaretar kontakten med deg som søker.

Du kan søke elektronisk på nettsidene til HusbankenFrist for å søke er den 25. hver måned, med svar den 20. måneden etter.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Boligsosialt team.

Husbanken

Fra 2017 ble det noen endringer for deg som søker bostøtte. Under finner du forhåpentligvis svar på det du har spørsmål om.

Spørsmål og svar til deg som søker bostøtte:

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Hvorfor fikk jeg mindre / ikke noe bostøtte denne måneden?

Alle mottakere får endringer i bostøtten for juni. Vi sender nytt vedtak 19. juli, mens utbetalingen er 20. juli.

Endringer i vedtaket for juli kan skyldes en eller flere av disse tre årsakene:

 • Økte satser fra juni 2017
  Fra juni øker alle satser i bostøtteordningen for å ta høyde for prisveksten i 2017. Nye satser får betydning for bostøtten din for juni, og vi sender deg derfor nytt vedtak i juli.
  Bostøttekalkulatoren på husbanken.no er oppdatert med nye satser.
 • Feriepenger er inntekt
  Feriepenger er skattepliktig inntekt på lik linje med lønn, og blir derfor tatt med som inntekt den måneden pengene blir utbetalt. Du finner mer informasjon om feriepenger hos arbeidstilsynet.no eller hos altinn.no.
  Husk at bostøtten blir utbetalt på etterskudd. Får du feriepenger i juni, kan det føre til at du mister bostøtten eller får mindre bostøtte utbetalt i juli.
   
 • Meldepliktige inntekter eller formue har endret seg


Meldepliktige inntekter er: 

 1. Kapitalinntekter. Det er f.eks. renteinntekter, utbytte av aksjer og overskudd fra salg av bolig eller utleie.
 2. Næringsinntekter. Det er brutto personinntekter (før skatt) fra selvstendig næring.
 3. Utenlandsinntekter. Det er brutto lønn, trygd og pensjon i utlandet i 2017. Du skal oppgi utenlandske inntekter selv om du ikke skatter for dem i Norge.
 4. Netto formue.

Hvis du ikke melder fra om endringer i meldepliktige inntekter eller netto formue i 2017, bruker vi automatisk siste skatteoppgjør for å fastsette disse opplysningene. Fra juni vil vi bruke skatteoppgjøret for 2016. Hvis formuen eller de meldepliktige inntektene har endret seg siden 2016, må du melde fra om endringene innen 25. juni. Du kan melde fra elektronisk på husbanken.no, eller sende inn papirskjemaet «Bostøtte – endringer i formue og meldepliktige inntekter». Skjemaet finner du også på husbanken.no.

Må jeg søke på nytt ved avslag på grunn av for høy inntekt?

Nei, du trenger ikke å søke på nytt hvis du får avslag grunnet for høy inntekt. Da overfører vi saken din automatisk til neste måned. Månedlige inntekter som lønn, pensjon og stønader henter vi hver måned fra Skatteetaten. Hvis du derimot mener at inntektene er rapportert inn feil, må du også lese neste avsnitt.

Ved feil i meldepliktige inntekter:

Mener du inntektene som er rapportert inn er feil, må du kontakte arbeidsgiver, NAV eller andre og be om at de melder inn korrekte opplysninger til Skatteetaten.

Dette er meldepliktige inntekter:

 • Netto formue
 • Kapitalinntekter - for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig
 • Næringsinntekter - personinntekter før skatt fra selvstendig næring
 • Utenlandsinntekter i 2017 -  lønn, pensjon og annet fra utlandet, uavhengig av hvor du skatter for inntektene

Når opplysningene er rettet, kan du sende melding om det til kommunen/bydelen og be om ny beregning.
Du kan logge inn på altinn.no og ta ut rapporten A08; Mine inntekter og arbeidsforhold. Den viser hva arbeidsgivere, NAV og
andre har rapportert inn på deg.

Hvor finner jeg informasjon om vedtaket mitt?

Logg deg inn på husbanken.no for å lese vedtaket ditt. 
Bostøtte for juni blir for eksempel utbetalt i juli. Utbetalingen skjer 20. hver måned.

Det er feil i mine månedlige oppførte inntekter - hva gjør jeg?

Hvis det er feil i dine månedlige inntekter, må opplysningene rettes opp i Skatteetaten.

 • Du må kontakte den som har utbetalt inntektene og be de om å korrigere opplysningene.
 • Når opplysningene er rettet, kan du sende melding om det på papir til kommunen. De trenger ikke å dokumentere opplysningene – vi innhenter rettinger automatisk.
 • Kommunen sender meldingen videre til Husbanken, som behandler saken på nytt.
Hvordan søker jeg bostøtte?

Som ny søker oppfordrer vi deg til å søke elektronisk. E-søknaden gjør det enklere å søke bostøtte, samtidig som du får tilgang på ulike tjenester. 

Fordelene med å søke elektronisk:

 • Du kan logge inn på samme måte som i nettbanken, og det er mulig å bruke smarttelefon, nettbrett eller pc
 • Du kan ta bilde av vedleggene som skal legges ved. Søkere i kommunale boliger trenger ikke å legge ved dokumentasjon
 • Du får bare spørsmål som er relevante for din situasjon
 • Du slipper å fylle ut opplysninger vi innhenter elektronisk – mange felt er allerede innhentet fra andre offentlige registre
 • Du får en egen meldingsboks. Der finner du vedtak og informasjonsbrev vi har sendt deg
 • Du kan elektronisk melde fra om endringer i meldepliktige inntekter og formue 

Du kan fortsatt fylle ut søknadsskjema i papirform på Servicesenteret i Nøtterøy kommune på Tinghaug.

Hvorfor varierer bostøtten fra måned til måned?

Bostøtten blir beregnet med den faktiske inntekten du som søker har hver måned, og ikke med skatteoppgjøret slik regelverket var tidligere. Det gjør at bostøtten varierer, hvis inntekten varierer.


Vi henter automatisk inn lønn, pensjon, stønader og andre utbetalinger som arbeidsgivere og NAV melder inn til Skatteetaten. Det er når inntekten er utbetalt som gjelder, ikke når inntekten er opptjent. Dette kaller vi kontantprinsippet.

Dette må du selv melde inn:

 • Netto formue
 • Kapitalinntekter - for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig
 • Næringsinntekter - personinntekter før skatt fra selvstendig næring
 • Utenlandsinntekter i 2017 -  lønn, pensjon og annet fra utlandet, uavhengig av hvor du skatter for inntektene

Dette kaller vi meldepliktige inntekter. Vi bruker automatisk siste skatteoppgjør som grunnlag hvis søker ikke har gitt nye opplysninger. Opplysningene blir etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2017 er klart.

Du får en detaljert oversikt over alle inntekter og formue i vedtaket. På altinn.no kan du logge inn og få innsyn i hva arbeidsgivere, NAV eller andre har rapportert inn.