Økonomiske ytelser

Sist endret 25.11.2014

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunene som er saksbehandlere, og ivaretar kontakten med deg som søker.

Du kan søke elektronisk på nettsidene til HusbankenFrist for å søke er den 25. hver måned, med svar den 20. måneden etter.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Boligsosialt team.

NAV tilbyr råd og veiledning til privatpersoner og familier som har problemer med å forvalte sin økonomi.

 

Ventelønn kan innvilges til ansatte i statlige virksomheter som blir uforskyldt oppsagt.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no 

Sykepenger gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er  velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. Personer som ikke kan sørge for seg selv gjennom arbeid, trygd eller gjøre gjeldende andre økonomiske rettigheter har mulighet til å søke økonomisk stønad. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen.
 

Sosialhjelp skal i utgangspunktet være en kortsiktig hjelp til personer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.


 

Du finner ytterligere informasjon på NAV.


 

Kontaktinformasjon NAV Nøtterøy:
E-post: nav.notteroy@nav.no Telefon: 55 55 33 33
Adresse: Tinghaugveien 16, Postboks 40 Borgheim, 3163 NØTTERØY
Åpningstider NAV Nøtterøy: kl. 9-15 Åpningstider telefon: 8:30-15:30

Mor kan få engangsstønad ved fødsel og adopsjon hvis hun ikke har rett til foreldrepenger. Hvis far er alene om omsorgen kan han ha rett til engangsstønad.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og være reell arbeidssøker i tillegg til å oppfylle de andre vilkårene.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd). 

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

For ytterligere informasjon, se NAV.