Økonomiske ytelser

Sist endret 25.11.2014
Bilde for NAV Nøtterøy

Foreldres rett til permisjon ved fødsel er bestemt i Arbeidsmiljøloven.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen.

I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Informasjon om Foreldrepermisjon finner du på Arbeidsmiljøtilsynets nettside.
Arbeidsmiljøloven regulerer kun retten til permisjon, og ikke regelverket som gjelder utbetaling av foreldrepenger.  Utbetaling av foreldrepenger er bestemt i Folketrygdlovens kapittel 14.

Kontakt NAV dersom du har spørsmål om foreldrepenger eller se NAV's temasider om Foreldrepenger.

 

 

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd). 

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og være reell arbeidssøker i tillegg til å oppfylle de andre vilkårene.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Mor kan få engangsstønad ved fødsel og adopsjon hvis hun ikke har rett til foreldrepenger. Hvis far er alene om omsorgen kan han ha rett til engangsstønad.

For ytterligere informasjon, se NAV.

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er  velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. Personer som ikke kan sørge for seg selv gjennom arbeid, trygd eller gjøre gjeldende andre økonomiske rettigheter har mulighet til å søke økonomisk stønad. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønaden bør derfor ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen.
 

Sosialhjelp skal i utgangspunktet være en kortsiktig hjelp til personer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.


 

Du finner ytterligere informasjon på NAV.


 

Kontaktinformasjon NAV Nøtterøy:
E-post: nav.notteroy@nav.no Telefon: 55 55 33 33
 

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Sykepenger gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no

Ventelønn kan innvilges til ansatte i statlige virksomheter som blir uforskyldt oppsagt.

For ytterligere informasjon, se www.nav.no 

NAV tilbyr råd og veiledning til privatpersoner og familier som har problemer med å forvalte sin økonomi.