Avlastning og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud. Slik avlastning kan en få både i og utenfor hjemmet. Et dagtilbud eller korttidsopphold på sykehjemmet er eksempel på slike tjenester.

Sist endret 23.11.2015

Tjenestekontoret skal behandle søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Nøtterøy kommune tilbyr innen pleie og omsorg.


De som har omsorg for eldre kan få følgende tilbud

  • Dagsenter for eldre
  • Sykehjem - korttidsopphold

RMU tilbyr avlastning til barn og ungdom under 18 år

 

Andre avlastnings- og støttetilbud


32x32 (PDF, 564 kB)
Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB)

 

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester og tjenestene gis som enkeltvedtak.

Det ytes tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

All tjenesteutførelse skjer i nært samarbeid med brukeren selv. All bistand er behovsprøvet dvs at det skjer en vurdering av hvilke tjenester som skal ytes og i hvilket omfang.

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

Bilde av glad jente i vann.foto

Støttekontakt formidles gjennom Tjenestekontoret. Støttekontakt kan innvilges individuelt eller for grupper, evnt. nettverksgruppe.

For mange er terskelen stor for å delta i ulike sosiale aktiviteter. Det kan dreie seg om å gå i butikken, gå på kino/ teater, delta i idrettsaktiviteter m.m.


Som støttekontakt er jobben din å finne på aktiviteter som kan gi gode opplevelser og en positiv fritid noen timer hver uke.

Arbeidet er lønnet og innebærer arbeid mellom 15–20 timer i måneden.
 

Det må søkes om korttidsopphold hos Tjenestekontoret.

Følgende institusjoner har korttidsopphold for eldre

RMU viser til nettstedet Fritid med bistand

Informasjon og søknadsskjema fåes ved henvendelse :

Tjenestekontoret

Tinghaugveien 16

Tlfnr. 951 93 480

Korttidslån, syns- og hørselskontakt

 

 

Ved varig behov for hjelpemidler

skal ergoterapeut kontaktes, slik at det kan foretas en vurdering av hjemmet og utfylling av riktige søknadspapirer til NAV hjelpemiddelsentral Vestfold.

Tolketjenesten i NAV dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede.

NK_apply_søk_skriv

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis.

​​​​Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser.