Avlastning og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud. Slik avlastning kan en få både i og utenfor hjemmet. Et dagtilbud eller korttidsopphold på sykehjemmet er eksempel på slike tjenester.

Sist endret 23.11.2015

Tjenestekontoret skal behandle søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Nøtterøy kommune tilbyr innen pleie og omsorg.


De som har omsorg for eldre kan få følgende tilbud

  • Dagsenter for eldre
  • Sykehjem - korttidsopphold

RMU tilbyr avlastning til barn og ungdom under 18 år

 

Andre avlastnings- og støttetilbud


32x32 (PDF, 564 kB)
Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB)

 

NK_apply_søk_skriv

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis.

​​​​Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser.

Tolketjenesten i NAV dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede.

Korttidslån, syns- og hørselskontakt

 

 

Ved varig behov for hjelpemidler

skal ergoterapeut kontaktes, slik at det kan foretas en vurdering av hjemmet og utfylling av riktige søknadspapirer til NAV hjelpemiddelsentral Vestfold.

Informasjon og søknadsskjema fåes ved henvendelse :

Tjenestekontoret

Tinghaugveien 16

Tlfnr. 951 93 480

RMU viser til nettstedet Fritid med bistand

Det må søkes om korttidsopphold hos Tjenestekontoret.

Følgende institusjoner har korttidsopphold for eldre

Bilde av glad jente i vann.foto

Støttekontakt formidles gjennom Tjenestekontoret. Støttekontakt kan innvilges individuelt eller for grupper, evnt. nettverksgruppe.

For mange er terskelen stor for å delta i ulike sosiale aktiviteter. Det kan dreie seg om å gå i butikken, gå på kino/ teater, delta i idrettsaktiviteter m.m.


Som støttekontakt er jobben din å finne på aktiviteter som kan gi gode opplevelser og en positiv fritid noen timer hver uke.

Arbeidet er lønnet og innebærer arbeid mellom 15–20 timer i måneden.
 

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester og tjenestene gis som enkeltvedtak.

Det ytes tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

All tjenesteutførelse skjer i nært samarbeid med brukeren selv. All bistand er behovsprøvet dvs at det skjer en vurdering av hvilke tjenester som skal ytes og i hvilket omfang.