Naturvern

Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold (planter og dyr), landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold (bergarter og løsmasser).

Sist endret 24.11.2015

Vern av naturmangfoldet skjer både gjennom lovverk, arealplanlegging, byggesaksbehandling og ikke minst grunneiernes forvaltning av sine eiendommer. Naturmangfoldloven er den overordnede loven for forvaltning av dette mangfoldet.

Færder nasjonalpark er det ypperste eksempelet på naturvern i vår kommune. Den omfatter skjærgården og sjøområdene øst og sør for Nøtterøy og Tjøme. Nasjonalparken ble etablert i 2013 og er på 340 km2, hvorav 325 km2 sjø.

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange.

Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier. Denne brosjyren (PDF, 2 MB)gir en innføring.

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for forvaltning av ressurser og utøvelse av jakt, fiske og fangst. Kommunene er likevel til en viss grad involvert i å gjennomføre bestemmelsene.

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.

Nøtterøy har mange friområder, det vil si områder som er spesielt avsatt til friluftsliv gjennom offentlige kjøp eller avtaler.

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark ligger øst for Nøtterøy og Tjøme, og på Tjømes syd- og sydvestside. Nasjonalparken ble opprettet i august 2013. Store deler av området ble vernet allerede i 2006 som landskapsvernområde. Inne i verneområdet ligger det et tjuetalls naturreservater, som er opprette særlig av hensyn til sjøfuglene. Området er registrert som et utvalgt kulturlandskap, som er de mest verdifulle kulturlandskapene vi har i Norge.

Færder nasjonalparksenter

Færder nasjonalparksenter er betjent fra 10-18 hver dag i sommer.

Telefonnummer til nasjonalparksenteret er 33 50 76 00.
 

 

 

Rød bøye og båt i skjærgården

 

 

Fra 1. oktober opprettes det nye og større fredningsområder for hummer i Oslofjorden. Innenfor fredningsområdene er det totalforbud mot hummerfiske hele året. Regelverket gjelder for høstens hummersesong, og fiskere må derfor være ekstra oppmerksomme slik at de ikke bryter reglene.

Hovedregelen er at brenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden fra 15.april til 15.september.

 

Kysttorsk-foto-Havforskningsinstituttet-web-uai-1032x688

«Krafttak for kysttorsken» er et mangeårig pilotprosjekt som nylig har startet opp i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.