Landbruk

Sist endret 26.11.2015

Kommunen ivaretar oppgaver som lokal landbruksmyndighet, og skal bidra til gjennomføring av gjeldende landbrukspolitikk. Førstelinjetjeneste og vedtaksmyndighet for en stor del av de juridiske og økonomiske virkemidlene innen landbruket ligger til kommunen.

Oppdatert informasjon om landbrukseiendom finner du på regjeringens nettsider.

Skogbruk toppbilde

Kommunen har oppgaver knyttet til den langsiktige forvaltningen av skogen som ressurs. Skal ivareta områder som forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning, kontrolloppgaver, skogskader, skogskjøtsel landbruksveier, bioenergi, og miljøspørsmål.

Kommunen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Under er en opplisting av tilskuddsordninger, med lenker videre til informasjon hos Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksdirektoratet og Innovasjon Norge.

Se artikkelen om tilskudd for mer informasjon

Toppbilde - Miljøtiltak i jordbruket

Nasjonalt miljøprogram beskriver miljømål og utfordringer for jordbruket, og skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synliggjøre jordbrukets samlede miljøinnsats og skape bedre lokal og regional forankring av miljøarbeidet.

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Planteproduksjon er det som utgjør størstedelen av jordbruket på Nøtterøy i dag. Kommunen skal som lokal landbruksmyndighet bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført, bl.a. ved informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Oppgaver innen jordbruk knytter seg i hovedsak til forvaltning av tilskuddsordninger (lenkes til ”Tilskuddsordninger”) og erstatningsordninger.