Folkehelse

Folkehelse handler om å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og  kunnskapsbaserte valg. En rekke faktorer påvirker folkehelsen, for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet, sosiale faktorer, rusmidler, støy, drikkevann og miljøgifter.

 

Les mer om Nøtterøy kommunes folkehelsearbeid her.

Kunnskapsdokumentet for Nøtterøy kommune (PDF, 3 MB) kan leses her. 

Oppdatert kunnskapsdokument kan du laste ned her. (PDF, 3 MB)

Folkehelse er samfunnsutvikling – vi må tenke helse i alt vi gjør. Å styrke folkehelsen i kommunen handler om å rette innsatsen der virkningen kan ha størst effekt og gevinst. Forebyggende arbeid må sees i et lengre tidsperspektiv. Alle sektorer i kommunen er ansvarlig for å yte sin del av folkehelsearbeidet. Den som har virkemidler har ansvar, uavhengig av sektor. 

 

Fem prinsipper for folkehelsearbeid

 

1. Utjevne sosiale helseforskjeller
 

Mange faktorer bidrar til å skape og opprettholde sosiale forskjeller i helse. I hovedsak er det sosiale betingelser som påvirker helse, ikke omvendt. Når de systematiske forskjellene årsak er å finne i samfunnets ressursfordeling, har fellesskapet ansvar for å påvirke fordelingen mer rettferdig. Det er nødvendig med en kombinasjon av universelle ordninger og målrettede tiltak mot spesielt utsatte grupper.

 

2. Helse i alt vi gjør (Health in All Policies)
 

Dette er kjernen i alt folkehelsearbeid. Befolkningens helse skal ivaretas på tvers av sektorer. Ansvaret for befolkningens helse legges derfor til kommunen som sådan, ikke til helsetjenesten. Kommunen skal vurdere konsekvensene av egen virksomhet for befolkningens helse. Forebyggende tiltak skal iverksettes i den sektoren og med de virkemidlene som er mest effektive.

 

3. Bærekraftig utvikling
 

Dagens behov skal imøtekommes uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners behov. Samfunnsutviklingen skal sikre grunnleggende behov over tid. God helse bidrar til å sikre en frisk og produktiv befolkning som kan bidra til økonomisk vekst og velstandsutvikling.

 

4. Føre-var
 

Det kan være usikkerhet om forholdet mellom eksponering og helseeffekt, eller mellom tiltak og helseeffekt. Ved fastsettelse av normer er det tilstrekkelig at det er sannsynlig at en eksponering eller et tiltak kan medføre fare for helseskade. Det er ikke krav om vitenskapelig sikkerhet. Føre-var-prinsippet forutsetter ikke at risikoen skal være lik null, men at den skal være akseptabel.

 

5. Medvirkning
 

Medvirkning kan stimuleres gjennom å styrke sosiale ressurser og bedre materielle levekår. Folkehelseloven knytter kommunens folkehelsearbeid til bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven. Involvering av frivillige organisasjoner er sentralt for å sikre medvirkning i folkehelsearbeidet, og kommunen er pålagt å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Sist endret 19.10.2016
Kunnskapsdokument folkehelse

 

Kunnskapsdokumentet for folkehelse gir en oversikt og kunnskap til kommunens planarbeid og planstrategi og er knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.

 

Av-og-til kampanje

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Dessverre er det mange av oss som drikker alkohol for å dempe tunge følelser når de oppstår. Derfor er kommunen i disse dager med å sette temaet alkohol og psykisk helse på dagsorden.

 

Hva er folkehelse? Folkehelse handler om å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg. Du kan lese mer om folkehelse i Folkehelseloven.

Giftinformasjon

om planter, dyr etc finner du på Helsenorge.no

Døgnåpen informasjonstelefon 22 59 13 00

 

Blåskjellvarsel finner du på Matportalen.no

 Les mer om skadedyr på Folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no

Smittevernlege på Nøtterøy er kommuneoverlegen.

 Det er Helsestasjonen for Nøtterøy /Tjøme du kan henvende deg til for vanlige vaksiner.

 Link til Statens Strålevern sin nettside.

Her kan du lese mer om Radon.