Seksjonering

Seksjonering av eiendom

Bolig kan som hovedregel deles opp i tilsvarende mange seksjoner som det er bruksenheter.
Det kan knyttes tilleggsareal B bolig og tilleggsareal G grunn til seksjonene. For tilleggsareal grunn er det krav om oppmåling av arealene i henhold til Matrikkelloven før seksjonering kan tinglyses. 

Kriterier / vilkår
Standardvilkår er at aktuelle boenheter må være godkjent som selvstendig bruksenhet. For næringsseksjoner må eiendommen være godkjent for næringsvirksomhet.

Søknadsbehandling
Søknadspliktig. Behandles etter Lov om eierseksjoner/ matrikkelloven. Søknaden skal inneholde:
Kartutsnitt i målestokk 1 : 1000 plantegninger med angitte seksjoner og utfylt søknadsskjema. Det skal leveres to sett. Saken behandles normalt som en delegasjonssak.

Saksbehandlingstid 
2 uker

Klagemulighet
Klage sendes Nøtterøy kommune og vil bli behandlet av Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk før saken eventuelt oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.
Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages.

 

Søknadsskjema seksjonering (PDF, 218 kB)

Sist endret 25.08.2015