Landbrukseiendeom

Landbrukseiendom

Oppdatert informasjon om landbrukseiendom finner du på regjeringens nettsider.

Sist endret 23.11.2015

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. En del erverv kan skje konsesjonsfritt, men godtgjøres ved egenerklæring om konsesjonsfrihet. For andre erverv må det søkes konsesjon. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven med tilhørende forskrifter. Mer om konsesjon finner du på Konsesjon - Landbruksdirektoratet.

 

Skjema:

SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

 

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. For Nøtterøy er boplikt i dag kun knyttet til bebygd landbrukseiendom. Boplikten følger enten direkte av loven, eller av kommunens vedtak i den enkelte sak. På Boplikt - Landbruksdirektoratet kan du lese mer om boplikt.
 

Driveplikt

Etter jordlova § 8 har alle eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt. Du finner mer om driveplikt under Driveplikt - Landbruksdirektoratet

 

Omdisponering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Bakgrunnen er blant annet en landbrukspolitisk målsetting om å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere, og bidra til å styrke ressursgrunnlaget på de enkelte gårdene. På Omdisponering og deling - Landbruksdirektoratet kan du se mer om regelverket.

 

Gårdskart

Gårdskart er et kart for hver landbrukseiendom med grenser og arealtall for ulike markslag eller arealressurser. Informasjon over hvilke gårdsnummer og bruksnummer landbrukseiendommen består av hentes fra Landbruksregisteret, mens eiendomsgrensene i kartet er hentet fra Matrikkelen.

Gjør oppslag i tjenesten Gårdskart på internett, hvor du kan hente opp kart for enkelteiendommer. Tjenesten er åpen for alle.