Brøyting

Brøyting

Kommunen har ansvar for vinterdrift på alle kommunale veier, ca. 116 km og ca. 21 km gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem.  Kommunen organiserer også brøytetjeneste på private veier, ca. 60 veier eller 12,5 km.

Kommunen har ansvar for strøing av kommunale veier, gang- og sykkelveier, på skoler, barnehager og institusjoner/sykehjem.  Kommunen utfører også strøtjeneste på private veier som har inngått avtale.

Snøbrøyting

Henvendelser
Når brøytingen pågår vil henvendelser på dagtid betjenes av Teknisk sektor på telefon 408 21 599 og utenom ordinær arbeidstid på hjemmevaktens telefon 415 10 416.  Når mange ringer kan det være vanskelig å komme frem på telefonen.  Kommunen kan også nås på "Meld inn feil" tjenesten på kommunens hjemmeside.  Alle hevendelsene blir registrert og lest, men ikke besvart omgående.

Organisering
Brøyteordningen er organisert med 8 veiroder, 3 eiendomsroder og en rode for private veier som har inngått avtale.  5 av rodene brøytes i egen regi og 6 med innleide entreprenører.

Utrykning ved snøfall
Utrykning/iverksetting av brøyting skjer etter vurdering av værprognosene fremover det vil si forventede nedbørsmengder og temperaturutvikling.  Kommunen prioriterer gang- og sykkelveier, hovedveier med busstraseer og enkelte vanskelige veier, høyere enn boliggater generelt.

Brøytingen iverksettes og prioriteres etter følgende kriterier:
1-2 cm på gang- og sykkelveier.

Begrenset utrykning 2-3 cm.
Da brøytes i tillegg til gang- og sykkelveier også institusjoner/sykehjem og busstraseer.
Hovedutrykning 8-10 cm ved tørr snø eller 7 cm ved våt snø.
Alle brøyteenheter utkalles og man kjører kontinuerlig.

Informasjon om brøyting
Brøyteutrykning blir varslet på Facebook og på kommunens hjemmeside.

Etter snøfall
Når nedbøren stanser blir rodene kjørt igjennom på nytt for blant annet å breddeutvide og skrape ned snøsålen.  Rydding i kryss, i gangfelter, busslommer og eventuelt bortkjøring av snø.  Blir det glatt etter brøyting iverksettes strøing.  Her prioriteres busstraseer, bratte bakker og gang- og sykkelveier.  Dette arbeidet vil fortrinnsvis skje på dagtid.

Strøing

Henvendelser
Henvendelser om strøing på dagtid betjenes av Teknisk sektor på telefon 408 21 599 og utenom ordinær arbeidstid på hjemmevaktens telefon 415 10 416. 

Kommunen kan også nås på "Meld inn feil" tjenesten på kommunens hjemmeside.  Alle hevendelsene blir registrert og behandlet.

Utrykning
Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosen fremover.  I hovedsak skjer igangsettingen når det er blitt et behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak fordi det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til for eksempel nedbør. 

Punktvis strøing
Kommunen prioriterer:
Hovedveier med busstraseer, og høytliggende områder og gang- og sykkelveier, høyere enn boliggater generelt.
Institusjoner/sykehjem, skoler og barnehager.

Full strøing
Ved enkelte værforhold, for eksempel når det kommer regn på frossen bar bakke, vil strøingen utvides til at man kjører med alle enheter i alle veier og gater.

Andre strøtjenester
Kommunen har utplassert sandkasser på enkelte punkter på kommunale veier som kan benyttes av alle.  Det er også mulig å hente sand her for å strø på private innkjørsler.  Kommunen strør i utgangspunktet ikke private veier, men veilagene kan bestille strøtjenester av kommunen.  Det står også strøkasser på mange private veier.  De må fylles av eierne av veien selv, men strøsand kan hentes på Utedrifts lager i Semsveien 15.

Informasjon om strøing
Strøutrykning blir varslet på Facebook og på kommunens hjemmeside.

Sist endret 10.02.2017