Regulerings- og bebyggelsesplaner

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og vises i kartet når du velger karttype "Arealplaner" og zoomer deg inn i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulikle arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing. 

Sist endret 10.01.2017


Bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

Gå inn i det digitale kartinnsynet.

Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer eller zoom deg inn til aktuelt område, og påse at du har valgt karttype "Arealplaner" og kommune "Nøtterøy" i rullegardinmenyen øverst til venstre.


Klikk i planen du ønsker å hente ut bestemmelser for. Du vil da finne planinformasjon i venstremenyen til kartet.


Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger litt nede på siden under overskriften "Plandokumenter". Her finner du også lenke til det opprinnelig vedtatte plankartet.
 

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for avklaring av det juridiske innholdet i plankartet.

 

Publisert 21.04.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 05.04.2017 (HMK-sak 17/063), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Øvre Smidsrødvei 18 til offentlig ettersyn.


 

Publisert 07.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 varsles herved om igangsetting av detaljregulering for Åsveien, gbnr 5/270, samt oppheving av deler av reguleringsplan nr. 333 Øvre del av Hansinegaten der hvor ny plan overlapper disse, jfr.pbl. § 12-14.

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 05.04.2017 (HMK-sak 17/064) vedtatt oppstart for ovennevnte plan.

Publisert 07.04.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har i møte 01.02.2017 (MK-sak 17/017.) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, 14 vedtatt detaljregulering for Torød sentrum.
I klagebehandlingen ble det gjort en mindre endring av planen som medfører at det skal gis ny klagerett på vedtaket.

Publisert 07.04.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har i møte 05.04.2017 (MK-sak 17/062) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og 12-14 vedtatt reguleringsplan nr. 113-E4.

Publisert 07.04.2017

Kunngjøringer av arealplaner.

Publisert 31.03.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om oppstart av mindre endring av Reguleringsplan nr. 101 Reguleringsplan Rosanes. 

Publisert 29.03.2017

Kommunestyret har i møte 22.03.2017 (KS-sak 17/010) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt detaljregulering for Vestre Bolæren. Det er samtidig vedtatt at forskrift om regulering av ferdselen på deler av Vestre Bolæren stadfestet 06.07.06 oppheves.

Publisert 15.03.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 08.03.2017 (HMK-sak 17/040) vedtatt oppstart av detaljregulering nr. 2017002 - gang- og sykkelvei langs Dukenveien.

Publisert 26.09.2014

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

 

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. Forslagsstiller finner føringer for planarbeidet i kommunens Kravspesifikasjon og veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner (PDF, 72 kB).

 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

Publisert 26.09.2014

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart og bestemmelser.