Regulerings- og bebyggelsesplaner

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og vises i kartet når du velger karttype "Arealplaner" og zoomer deg inn i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulikle arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing. 

Sist endret 10.01.2017


Bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

Gå inn i det digitale kartinnsynet.

Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer eller zoom deg inn til aktuelt område, og påse at du har valgt karttype "Arealplaner" og kommune "Nøtterøy" i rullegardinmenyen øverst til venstre.


Klikk i planen du ønsker å hente ut bestemmelser for. Du vil da finne planinformasjon i venstremenyen til kartet.


Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger litt nede på siden under overskriften "Plandokumenter". Her finner du også lenke til det opprinnelig vedtatte plankartet.
 

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for avklaring av det juridiske innholdet i plankartet.

 

Publisert 15.03.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 08.03.2017 (HMK-sak 17/040) vedtatt oppstart av detaljregulering nr. 2017002 - gang- og sykkelvei langs Dukenveien.

Publisert 13.02.2017

Kunngjøringer av arealplaner.

Publisert 08.02.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 15.12.2016 (HMK-sak 16/226), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Smidsrødveien 5, Ørsnesalleen 32 m. fl. til offentlig ettersyn.

Publisert 26.09.2014

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

 

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. Forslagsstiller finner føringer for planarbeidet i kommunens Kravspesifikasjon og veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner (PDF, 72 kB).

 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

Publisert 26.09.2014

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart og bestemmelser.