Regulerings- og bebyggelsesplaner

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og vises i kartet når du velger karttype "Arealplaner" og zoomer deg inn i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulikle arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing. 

Sist endret 10.01.2017


Bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

Gå inn i det digitale kartinnsynet.

Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer eller zoom deg inn til aktuelt område, og påse at du har valgt karttype "Arealplaner" og kommune "Nøtterøy" i rullegardinmenyen øverst til venstre.


Klikk i planen du ønsker å hente ut bestemmelser for. Du vil da finne planinformasjon i venstremenyen til kartet.


Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger litt nede på siden under overskriften "Plandokumenter". Her finner du også lenke til det opprinnelig vedtatte plankartet.
 

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for avklaring av det juridiske innholdet i plankartet.

 

Publisert 05.07.2017

Kunngjøringer av arealplaner.

Publisert 30.06.2017

Kommunestyret har i møte 21.06.17 (K-sak 17/035.), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for Smidsrødveien 5, Ørsnesalleen 31 m.fl.

Publisert 29.06.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 21.06.2017 (HMK-sak 17/125), i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Veibakken. Det varsles samtidig oppheving av deler av reguleringsplan nr. 176 R.V. 308 Engås – Torbjørnrødveien, del A og B, og reguleringsplan nr. 211-3 R.V. 308, Stangeby-Engås, der ny plan overlapper med disse, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. plan og bygningsloven § 17-4.

Publisert 28.06.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 07.06.2017 (HMK-sak 17/098) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Torød nord til offentlig ettersyn.
 

Publisert 15.06.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 07.06.2017 (HMK-sak 17/096) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Føynland sentrum til offentlig ettersyn. 

Publisert 09.06.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 07.06.2017 (HMK-sak 17/095) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Bjerkøyveien 16A og Dukenveien 37 m.fl til offentlig ettersyn.

Publisert 09.06.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 07.06.2017 (HMK-sak 17/097) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Odins vei 7 m.fl til offentlig ettersyn.

Publisert 26.09.2014

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

 

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. Forslagsstiller finner føringer for planarbeidet i kommunens Kravspesifikasjon og veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner (PDF, 72 kB).

 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

Publisert 26.09.2014

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart og bestemmelser.