Regulerings- og bebyggelsesplaner

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og vises i kartet når du velger karttype "Arealplaner" og zoomer deg inn i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulikle arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing. 

Sist endret 10.01.2017


Bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

Gå inn i det digitale kartinnsynet.

Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer eller zoom deg inn til aktuelt område, og påse at du har valgt karttype "Arealplaner" og kommune "Nøtterøy" i rullegardinmenyen øverst til venstre.


Klikk i planen du ønsker å hente ut bestemmelser for. Du vil da finne planinformasjon i venstremenyen til kartet.


Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger litt nede på siden under overskriften "Plandokumenter". Her finner du også lenke til det opprinnelig vedtatte plankartet.
 

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for avklaring av det juridiske innholdet i plankartet.

 

Publisert 16.11.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har i møte 08.11.2017 (HMK-sak 17/209) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Åsveien, gbnr. 5/270 ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 14.11.2017

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har i møte 08.11.2017 (MK-sak 17/210) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtatt reguleringsplan nr. 2009006-E-2.

Publisert 13.10.2017

Kunngjøringer av arealplaner.

Publisert 13.10.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 27.09.17 (HMK-sak 17/182) i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering nr. 2017007 - Skoleveien 12. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. plan og bygningsloven § 17-4. Forslagsstiller er Pilares Eiendom AS, arkitekt er Skaara Arkitekter AS og plankonsulent er Spir Arkitekter AS. Planområdets omtrentlige avgrensning er vist på kartutsnitt og måler ca. 14 daa.

Publisert 12.10.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 27.09.17 (HMK-sak 17/181) i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Trafikkløsninger m.m. ved ny skole Labakken.

Publisert 11.10.2017

Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune har i møte 27.09.2017 (HMK-sak 17/180), i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for ny skole Labakken til offentlig ettersyn.

Publisert 10.12.2014

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, eller blir opphevet.

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

 

Publisert 26.09.2014

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

 

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. Forslagsstiller finner føringer for planarbeidet i kommunens Kravspesifikasjon og veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner (PDF, 72 kB).

 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

Publisert 26.09.2014

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart og bestemmelser.