Kommuneplan

illustrasjonsbilde kommuneplan reguleringsplan.png - Klikk for stort bilde Kommuneplanen er den obligatoriske samordnende planen for virksomhet innenfor kommunen. Nøtterøy kommune utfører en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. 

Dokumentene på denne siden er gjeldende kommuneplan for Nøtterøy kommune. Gå til høringsdokumentene til kommuneplan for Færder kommune finner.

 

Kommunal planstrategi (pdf) (PDF, 615 kB)

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Gjeldende planstrategi ble vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 25.05.2016 og gjelder frem til etableringen av Færder kommune 01.01.2018.

 

Kommuneplanens samfunnsdel (pdf) (PDF, 2 MB)

Samfunnsdelen danner grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel er førende for den årlige budsjett- og økonomiplanprosessen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 29.10.2014.

 

Kommuneplanens handlingsdel (pdf) (PDF, 3 MB)

Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Handlingsdelen vedtas hvert år.

 

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen er en oversiktsplan for de nærmeste 12 årene. Kommuneplanens arealdel består av et kart som viser bruk og vern av arealer og et sett bestemmelser og retningslinjer som ligger til grunn for den detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 17.06.2015

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Kommunestyret vedtok 17.06.2015 i sak 46/15 Kommuneplanens arealdel 2015-2027. Planen vil gjelde som kommunedelplan i Færder kommune etter 01.01.2018, frem til vedtak av ny arealdel for Færder kommune.

Plandokumenter

Plankart 1:12 000 (PDF, 19 MB) (Hovedøya, Føynland og Veierland)

Plankart 1:25 000 (PDF, 11 MB) (med skjærgården)

Utfyllende bestemmelser og retningslinjer (PDF, 5 MB)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 7 MB)

 

Temakart

Avløpsløsninger for fritidsboliger (PDF, 3 MB) (jf. bestemmelsenes pkt 5.3 annet ledd)

Parkeringssoner (PDF, 2 MB) (jf. bestmmelsenes pkt. 6.4) 

Alternativer for nye hovedveitraseer (PDF, 517 kB) (jf. retningslinjene kap. 12)

Kollektivtransport (PDF, 2 MB) (jf. retningslinjene kap. 7)

 

Se også siden for arealplanlegging


 

Kommunevåpen Tjøme og Nøtterøy

Planutvalg Færder har i møte 02.02.2017 lagt ut planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Færder kommune samt utfyllende bestemmelser og retningslinjer til vedtatte kommuneplankart for Tjøme og Nøtterøy til offentlig ettersyn, jf plan og bygningsloven § 11-12. 

Anker ved skjærgården

Offentliggjøring av rådmannens forslag som skal behandles av kommunestyret 25.05.2016.