PPT: Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nøtterøy og Tjøme

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Vi er tilgjengelige for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker.
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 409 20 580
Tinghaugveien 16, Nøtterøy
(inngang v/Servicesenteret)
Leder: Katrine Sørlie
 
PPT utarbeider sakkyndig vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, samt i voksenopplæring på grunnskolens område. PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler, helsestasjon og barnevern, for å tilrettelegge hjelp og opplæring ut i fra den enkeltes forutsetninger og behov.
 
PPT gjennomfører også utredninger av voksne, og gir logopedtilbud der det er dokumentert behov.
 
Tjenesten skal også gjennom kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling jobbe systemrettet i skoler og barnehager for å legge opplæringen til rette for elever med særskilte behov.  
 
PPT gjennomfører psykologiske vurderinger og evt korttidsoppfølging, og kan bistå med henvisning til 2.linjetjenesten. For øvrig vanlige saksbehandleroppgaver.