Barnevern og familievern

Bilde av barnehånd som holder voksen hånd. Foto - Klikk for stort bilde

Telefon ekspedisjon: 951 93 510

Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta): 33 31 02 03

Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3140 Nøtterøy

 

Ansattes telefonnummer
 

Sist endret 31.10.2016

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjenesten skal sikre at de mest utsatte barna får nødvendig hjelp. Tjenesten  er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten blir som regel kjent med nye saker gjennom såkalte bekymringsmeldinger og kan på bakgrunn av denne opprette en undersøkelse. Hjelpetiltak til barn/unge er frivillig og i iverksettes i samarbeid med foreldrene. I de mest alvorlige sakene kan imidlertid barneverntjenesten også fremme forslag om tvangsplassering. Barnevernleder har i akutte situasjoner myndighet til å fatte akuttvedtak mot foreldrenes/de unges vilje.
 

Bekymringsmelding - meldingsskjema

Her kan du laste ned meldingsskjema.
Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor.

 


Barneverntjenesten skal også gi råd og veiledning dersom noen er usikker på om de skal inngi en bekymringsmelding.

Barneverntjenesten: Telefon 951 93 510
Barnevernsvakten (utenom kontortid): 33 31 02 03

 

Har du lyst til å være fosterhjem eller besøkshjem?

Enslige mindreårige flyktninger har kommet til Norge uten følge av foreldre eller andre omsorgspersoner.

De trenger voksenstøtte, trygghet og muligheter til å skape et godt liv på Nøtterøy og Tjøme.

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste trenger fosterhjem og vertsfamilier.

Vi tilbyr kurs, opplæring og veiledning til alle våre fosterhjem.

Les mer her.

 

Linker

  Ansatte i barneverntjenesten
Fosterhjem 1

Har du tid, omsorg og engasjement? Vi søker forsterket fosterhjem til en gutt i ungdomsskolealder.

 

Fosterhjem.jpg

Har du plass til en ungdom? Barnevernet trenger deg som vil være fosterhjem for en ungdom fra Nøtterøy og Tjøme.

Søke om midler barnefattigdom

RMU yter primært heldøgns omsorgstjenester til barn- og unge i Nøtterøy kommune.

Kontakt info RMU

Telefon: 409 10 500 (sentralbord)

Besøksadresse
Kjærnåsveien 13A, Vestskogen

Postadresse
PB 250, Borgheim
3163 Nøtterøy

Barnevern

 

Den 12. oktober markerte vi milepælene i forsøksordningen på barnevernområdet, med en samling for bidragsytere og andre berørte i kommunestyresalen.

Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Tenåringsjente som blir mobbet med tekstmelding

Det er nedsatt en egen faggruppe som skal bistå barnehagen og skolen i fastlåste mobbesaker. Dette er pågående saker hvor man ikke finner de rette tiltakene for å få stoppet mobbingen / trakasseringen. Det forutsettes at barnehagene/skolene og foresatte har arbeidet med saken, før den meldes til Beredskapsteamet.
 

Her vil du finne kontakt informasjonen til de ansatte i Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste.
 

For andre henvendelser gjelder følgende informasjon:

Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta): 33 31 02 03
Telefon ekspedisjon: 951 93 510
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy

Ansattes telefonnummer

Vi samlokaliserer og flytter våre tjenester

Vi samlokaliserer og flytter tjenester for barn, unge og familie til Tinghaugveien 16. Her vil du  finne tjenestene for barnevern, PPT og helsestasjonen.

Teknisk flytter samtlige ansatte i seksjonene for Kommuneutvikling, Eiendomsforvaltning og Drift- og anlegg til Hellaveien 5.

Voldtektsmottaket er et døgnåpent tilbud til mennesker utsatt for seksuelle overgrep.

Ta kontakt med legevakten, fastlegen din eller politiet.

Krisesenteret i Vestfold er et gratis og døgnåpent tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.