Barnevern og familievern

Barnehender holder en papirfamilie.Foto. - Klikk for stort bilde

Telefon ekspedisjon: 951 93 510
Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta): 33 31 02 03
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3140 Nøtterøy

Ansattes telefonnummer
 

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjenesten skal sikre at de mest utsatte barna får nødvendig hjelp. Tjenesten  er hjemlet i lov om barneverntjenester (link til Lovdata). Barneverntjenesten blir som regel kjent med nye saker gjennom såkalte bekymringsmeldinger og kan på bakgrunn av denne opprette en undersøkelse. Hjelpetiltak til barn/unge er frivillig og i iverksettes i samarbeid med foreldrene. I de mest alvorlige sakene kan imidlertid barneverntjenesten også fremme forslag om tvangsplassering. Barnevernleder har i akutte situasjoner myndighet til å fatte akuttvedtak mot foreldrenes/de unges vilje.
 

Bekymringsmelding - meldingsskjema

Her kan du laste ned meldingsskjema.
Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor.


Barneverntjenesten skal også gi råd og veiledning dersom noen er usikker på om de skal inngi en bekymringsmelding.

Barneverntjenesten: Telefon 951 93 510
Barnevernsvakten (utenom kontortid): 33 31 02 03

 

Har du lyst til å være fosterhjem?

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste trenger fosterhjem og vertsfamilier.

Vi tilbyr kurs, opplæring og veiledning til alle våre fosterhjem.

Les mer her.

 

Linker

  Ansatte i barneverntjenesten
Barnevern

Barneverntjenesten jobber med familier som trenger bistand for å gi sine barn en god oppvekst. Målet er alltid at barn skal få hjelp i sin egen familie og nettverk.


Vi i barneverntjenesten kan gi familier veiledning og hjelp til endring på mange ulike måter.

Dersom et barn eller ungdom trenger hjelp utover det slekt og nettverk kan gi, så ønsker vi å hjelpe i barnets nærmiljø. Det er lettere å ta imot hjelp når det er nære skole, venner og fritidsaktiviteter.
 

Familieråd

Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger - les mer om familieråd her.

 

Besøkshjem

Å være besøkshjem handler om å ta i mot et barn eller en ungdom på besøk hjemme hos dere - les mer om besøkshjem her.

 

Hybel med oppfølging for ungdom

Hybel med oppfølging fra en støttefamilie, kan være en fin måte å trene på et selvstendig liv - les mer om hybel med oppfølging her

 

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode det ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret. Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie - les mer om fosterhjem her.

Familiens hus

Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger.

I samarbeid med Familiens Hus arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet. 
 

Ungdom 1

Ungdom som skal bo for seg selv for første gang har ofte behov for støtte og hjelp. Hybel med oppfølging fra en støttefamilie, kan være en fin måte å trene på et selvstendig liv.

Ungdommene er vanligvis fra 17 år og eldre.

Barnehender som holder en papirfamilie (smal)

Å være besøkshjem handler om å ta i mot et barn eller en ungdom på besøk hjemme hos dere.

Det er vanlig med besøk ca. en helg i måneden. Dette avtales i samarbeid med barnets familie og barneverntjenesten.

Invitasjon til introduksjonskurs for fosterforeldre høsten 2017.

Vi inviterer dere som allerede er fosterhjem eller som lurer på om dere skal bli fosterhjem til introduksjonskurs for fosterforeldre. Kurset er en innføring i noen grunnleggende tema som fosterhjem møter, og går over 5 kvelder fra kl. 17.30 – 20.00 i barneverntjenestens lokaler på Nøtterøy.

Vil du hjelpe en ung flyktning som har kommet alene? Som vertsfamilie leier du ut en del av boligen din og bidrar til trivsel, trygghet og integrering.

Vi trenger deg som vil være fosterhjem for barn og ungdom fra Nøtterøy og Tjøme.

Og i den forbindelse har vi også utarbeidet en brosjyre som gir mer informasjon, den kan leses på nettet ved å klikke å på linken (åpnes i nytt vindu) og kan også lastes ned fra den samme siden. Bruk pilene for å bla igjennom.

 

Brosjyre fosterhjem 2017

Fosterhjem.jpg

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste har introduksjonskurs for fosterforeldre. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien.

Den første tiden etter innflytting får fosterhjemmet ukentlig individuell veiledning. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning. 

Fosterhjem.jpg

Hva er et fosterhjem?

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode det ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie.

 

Spørsmål og informasjon

Ofte er det mange spørsmål og behov for informasjon knyttet til prosessen med å bli et fosterhjem - vi har samlet svarene på noen av de ofte stilte spørsmålene vi får her. Klikk på spørsmålene for å se informasjonen.

 

 

Fosterhjem - ofte stilte spørsmål

Hvem kan bli fosterforeldre?

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Dersom det er mulig ønsker vi at barn og ungdom bor i fosterhjem hos noen de kjenner.

Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk her (link til artikkel om Fosterhjem i slekt og nettverk)


Familier som ikke kjenner et konkret barn eller ungdom som trenger fosterhjem kan bli fosterhjem gjennom en godkjenningsprosess. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre. 
 

Hvordan blir du fosterhjem?
 1. Kontakt
  Ta kontakt med barneverntjenesten og hør om mulighetene for å bli fosterhjem eller ha en uforpliktende samtale om hva det innebærer. Kontakt oss her.
   
 2. Godkjenning
  Dersom barneverntjenesten vurderer deg/dere som et mulig fosterhjem, kommer de på hjemmebesøk for å ha noen samtale med deg/dere. For å bli godkjent som fosterhjem må følgende krav tilfredsstilles:
 • God vandel
 • Legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Stabil livssituasjon
 • Alminnelig god helse og levere helseattest
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse


Alle fosterforeldre må igjennom en vurdering og godkjenningsprosess med barneverntjenesten. I denne prosessen snakkes det også om hvilke barn fosterfamilien vil kunne passe til. Vi snakker da om familiens erfaring, ressurser og ønsker i forhold til barnets alder, omsorg- og oppfølgingsbehov.

Hvordan blir du fosterhjem for et barn i din slekt eller nettverk?
 1. Kontakt
  Ta kontakt med barnets foreldre, slik at de kan ta det opp med barneverntjenesten. Er ikke dette mulig, kan du selv ta kontakt med barneverntjenesten og høre om mulighetene for å bli fosterhjem eller ha en uforpliktende samtale om hva det innebærer.

  Når et barn må flytte i fosterhjem, skal barneverntjenesten i kommunen alltid vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan velges som fosterhjem. Dette diskuteres ofte i familieråd. 
   
 2. Godkjenning
  Dersom barneverntjenesten vurderer deg/dere som et mulig fosterhjem, kommer de på hjemmebesøk for å ha en samtale med deg/dere.

  Alle fosterforeldre må igjennom en vurdering og godkjenningsprosess med barneverntjenesten. Et slekts- eller nettverksfosterhjem er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav.

  Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du må ha:
 • God vandel
 • Legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Stabil livssituasjon
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse


 

Godtgjøring fosterhjem - Hvilken godtgjøring får du?

Fosterhjem får godtgjøring for arbeid og utgiftsdekning. Godtgjøring følger KS satser (link til KS sin nettside):

http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/barnevern/veiledende-satser-for-fosterhjem-og-besokshjem/

 
Godtgjøring fastsettes ut fra barnets/ungdommens behov for omsorg og oppfølging. Med yngre barn kan det være aktuelt at en av fosterforeldrene frikjøpes og har permisjon fra jobb en periode.


Arbeidsgodtgjøring er skattbar inntekt.
Utgiftsdekningen er skattefri, da den skal dekke faktiske utgifter.
 

Godtgjøring slekts- og nettverksfosterhjem - Hvilken godtgjøring får du?

Slekts- og nettverksfosterhjem får godtgjøring for arbeid og utgiftsdekning. Godtgjøring følger KS satser (link til KS nettside):

http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/barnevern/veiledende-satser-for-fosterhjem-og-besokshjem/ 

Godtgjøring fastsettes ut fra barnets/ungdommens behov for omsorg og oppfølging Med yngre barn kan det være aktuelt at en av fosterforeldrene frikjøpes og har permisjon fra jobb en periode.


Arbeidsgodtgjøring er skattbar inntekt.
Utgiftsdekningen er skattefri, da den skal dekke faktiske utgifter.
 

Hvilke kurs, opplæring og oppfølging tilbys?

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste har introduksjonskurs for fosterforeldre.

Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Den første tiden etter innflytting får fosterhjemmet ukentlig individuell veiledning. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.

 
Alle fosterhjem i Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste får tilbud om gruppeveiledning. Vi har grupper for fosterhjem med barn og grupper for fosterhjem med ungdom. Vi har også en gruppe for fosterhjem i slekt. 

I tillegg arrangeres kurs med ulike tema – klikk her for å se vårt kurstilbud nå.

Hvem trenger fosterhjem nå?

Ta kontakt med oss:

Nøtterøy og Tjøme barnverntjeneste
Tlf.: 951 93 510
 

 

Fosterhjem 1

Har du tid, omsorg og engasjement? Vi søker forsterket fosterhjem til en gutt i ungdomsskolealder.