Barn og foreldre

Sist endret 31.10.2016

Søke om midler barnefattigdom

RMU yter primært heldøgns omsorgstjenester til barn- og unge i Nøtterøy kommune.

Kontakt info RMU

Telefon: 409 10 500 (sentralbord)

Besøksadresse
Kjærnåsveien 13A, Vestskogen

Postadresse
PB 250, Borgheim
3163 Nøtterøy

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Her finner du oversikt over de ansatte i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) på Nøtterøy og Tjøme.

Oversikt - tiltak til barn og unge_forsidebilde

I denne oversikten vil du finne ulike tiltak for barn og unge i Nøtterøy og Tjøme kommune. Alle tiltakene er gratis for foresatte og barn. 

 

Oversiktene er delt i ulike aldersgrupper, 0-6 år, 6-13 år og uavhengig av alder.

 

Klikk her for å åpne oversikten i PDF format (PDF, 722 kB)

Per e-post

Tjøme: familienshus@tjome.kommune.no
Nøtterøy: familienshus@notteroy.kommune.no

Per telefon

Ekspedisjon Familiens hus/Helsestasjonen, tlf.: 408 01 230

Eller via ordinært tjenesteapparat.

 

Barnevern

 

Den 12. oktober markerte vi milepælene i forsøksordningen på barnevernområdet, med en samling for bidragsytere og andre berørte i kommunestyresalen.

Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Tenåringsjente som blir mobbet med tekstmelding

Det er nedsatt en egen faggruppe som skal bistå barnehagen og skolen i fastlåste mobbesaker. Dette er pågående saker hvor man ikke finner de rette tiltakene for å få stoppet mobbingen / trakasseringen. Det forutsettes at barnehagene/skolene og foresatte har arbeidet med saken, før den meldes til Beredskapsteamet.
 

Stafettloggen bilde av barn

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger.

Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

CX Stafettloggen forenkler den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).