Barn og foreldre

Sist endret 31.10.2016

Bilde for NAV Nøtterøy

Foreldres rett til permisjon ved fødsel er bestemt i Arbeidsmiljøloven.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen.

I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Informasjon om Foreldrepermisjon finner du på Arbeidsmiljøtilsynets nettside.
Arbeidsmiljøloven regulerer kun retten til permisjon, og ikke regelverket som gjelder utbetaling av foreldrepenger.  Utbetaling av foreldrepenger er bestemt i Folketrygdlovens kapittel 14.

Kontakt NAV dersom du har spørsmål om foreldrepenger eller se NAV's temasider om Foreldrepenger.

 

 

Bilde for NAV Nøtterøy

Foreldres rett til permisjon ved fødsel er bestemt i Arbeidsmiljøloven.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen.

I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Informasjon om Foreldrepermisjon finner du på Arbeidsmiljøtilsynets nettside.
Arbeidsmiljøloven regulerer kun retten til permisjon, og ikke regelverket som gjelder utbetaling av foreldrepenger.  Utbetaling av foreldrepenger er bestemt i Folketrygdlovens kapittel 14.

Kontakt NAV dersom du har spørsmål om foreldrepenger eller se NAV's temasider om Foreldrepenger.

 

 

SFO
Toppbilde barnehage 440x200px

Nøtterøy kommune har SFO (skolefritidsordning) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Åpningstid i SFO er 07.30-16.30. Det kan søkes om utvidet åpningstid fra 07.15-16.45.


Se her for endrede betalingssatser i SFO fra 01.01.17. (PDF, 44 kB)

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).

Stafettloggen bilde av barn

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger.

Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

CX Stafettloggen forenkler den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.

Tenåringsjente som blir mobbet med tekstmelding

Det er nedsatt en egen faggruppe som skal bistå barnehagen og skolen i fastlåste mobbesaker. Dette er pågående saker hvor man ikke finner de rette tiltakene for å få stoppet mobbingen / trakasseringen. Det forutsettes at barnehagene/skolene og foresatte har arbeidet med saken, før den meldes til Beredskapsteamet.
 

Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Barnevern

 

Den 12. oktober markerte vi milepælene i forsøksordningen på barnevernområdet, med en samling for bidragsytere og andre berørte i kommunestyresalen.