Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de politiske styringsorganene og for den politiske ledelsen i kommunen, og bidra til gode politiske prosesser.

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. Dette følger av kommuneloven § 40. Forsømmelse av møte- og stemmeplikt rammes av straffeloven § 324.

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn.

Vi anmoder de folkevalgte, både faste medlemmer og varamedlemmer om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall til politisk sekretariat.

Formålet med habilitetsbestemmelsene er å ivareta tilliten til at forvaltningen opptrer upartisk. Samtidig verner lovens bestemmelser tjenestemennene mot ubehaget ved å måtte håndtere saker de har et for personlig forhold til. Ved å tre til siden gjennom å henvise til lovens objektive krav ligger selvfølgelig ingen innrømmelse av at man ville opptrådt partisk.

Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

Nøtterøy kommune - klubba

Her finner du en oversikt over styrer, råd og utvalg og reglementer for politikere og politiske utvalg.


Nøtterøy kommune er organisert etter hovedutvalgsmodellen med formannskap og 3 hovedutvalg. Formannskapet er også administrasjonsutvalg og tiltres da av 3 hovedtillitsvalgte.