Politikk og samfunn

Sist endret 10.03.2016

Hva er et innbyggerinitiativ?

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i Nøtterøy kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt. Forslaget kan fremmes elektronisk via kommunens hjemmeside (e-initiativ) eller manuelt via vanlig postgang. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget.

Nøtterøy Eldreråd er pensjonistenes talerør Nøtterøy kommune. Rådet arbeider for å bedre de eldres levevilkår. Rådet har åtte medlemmer og består av fem brukerrepresentanter valgt etter forslag fra pensjonistforeninger og tre politisk oppnevnte representanter som kommer fra hvert sitt hovedutvalg.

Rådet er et rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse. Rådet skal uttale seg i alle saker som gjelder levekårene for eldre, og uttalelsene skal følge sakene frem til det kommunale organ som tar den endelig beslutning. Eldrerådet kan ta opp saker som de mener angår eldres levekår.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre valgte faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner.  Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning.

Valgurne

Slik ble resultatet fra valget til kommunestyret i Nøtterøy kommune

 

 Her finner du mer info om valgresultatet for Nøtterøy i årets kommunestyrevalg.