Stans av Rosanes pumpestasjon

Bilde av mann i rør.foto - Klikk for stort bilde Nøtterøy kommune v/drifts- og anleggsseksjonen skal rehabilitere avløpspumpestasjonen på Rosanes.  Rosanes pumpestasjon er den siste pumpestasjonen i Nøtterøy kommune før avløpsvannet kommer til Tønsberg renseanlegg.  Pumpestasjonen har i dag tilrenning fra Hjertnes pumpestasjon.

Arbeidets omfang

Dette omfatter skifte av 3 pumper, ombygging av el. tavle, fjerning av trafostasjon mm.  Årsaken til tiltaket er at dagens pumper er nedslitt.  Dette gir seg utslag i at stasjonen ikke pumper så mye som det gis mulighet for i avtalen med renseanlegget, hyppigere vedlikehold, samt høyere forbruk av strøm.

Den del av arbeidet som vil føre til forstyrrelser i driften av pumpestasjonen er planlagt i fra 18.04. og vil vare i ca. 1,5 uker (28.04 2017).  Dette er i en periode da det er lite brukerinteresser i området (det er utenom bade- og båtsesong), samt begrenset med nedbør.

Kommunen vil den 18.04. etablere et provisorisk el. system, samt skifte ut en av de tre pumpene. Byggetid vil være en dag.  De to resterende pumper vil sikre kontinuerlig drift og ikke medføre noe nevneverdig ekstra utslipp denne dagen.  Den ene nye pumpen vil stort sett gå i kontinuerlig drift i hele byggeperioden, når de to resterende pumper skiftes ut.  Etablering av midlertidig pumpeløsning utover dette ville ført til uforholdsmessig høye kostnader.

Det vil gjøres tiltak for å begrense tilrenningen til stasjonen ved å tilpasse driften av foranliggende pumpestasjon på Hjertnes.

Kommunen vurderer at stasjonen sporadisk vil kunne gå i overløp til sjø den tiden dette gjelder, på bakgrunn av utførelsestidspunkt og derved begrenset helsefare.  Vi vil be om innspill til eventuelle andre tiltak fra kommuneoverlegen.

Vi vil forsiktig estimere et eller flere sporadisk ekstrautslipp grunnet ombygging som i utgangspunktet vil ligge i området mellom 0-3.700 pe for kortere periode under hele byggeperioden.

Tiltaket blir også varslet via kommunens nettside og nabovarsel til berørte naboer i området rundt utslippspunktet U02.