Arbeidsgiverstrategi for Færder kommune

Pleiere i korridor står med papirer og drøfter sammen.jpg - Klikk for stort bilde

Arbeidsgiverstrategi for Færder kommune ble vedtatt i Færder fellesnemnd, 8. februar 2017, med virkning fra 1. januar 2018.

Publisert av Jon Carlstedt. Sist endret 20.02.2017

Arbeidsgiverstrategi

Færder kommune er en innovativ organisasjon som møter fremtidens krav, er en attraktiv arbeidsplass med god og riktig kompetanse, som:
 • preges av heltidskultur og tilstedeværelse 
 • legger vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet  
 • forvalter samfunnets midler i samsvar med vedtatte målsettinger
 

Færder kommune skal kjennetegnes av at organisasjonen:

 • er fremtidsrettet og tillitsskapende 
 • viser respekt for menneskeverd og menneskerettigheter
 • er nyskapende og søker muligheter til positive effekter
 • vurderer og kommuniserer risiko og følger «føre var-prinsippet»
 

Færder kommune forventer at ledere:

 • involverer og leder sine medarbeidere og tillitsvalgte, samhandler med innbyggere og andre aktører i utvikling av tjenestene, for å sikre best mulig bruk av ressurser og kompetanse
 • styrer i samsvar med vedtatte mål og rammer, skaper oppslutning om endringer, tar beslutninger, bygger tillit og viser gjennomføringskraft 
 • kommuniserer tydelige forventinger, gir tilbakemeldinger og anerkjennelse 
 • legger til rette for læring og utvikling gjennom å involvere og gi ansvar og støtte til sine medarbeidere
 

Færder kommune forventer at medarbeidere:

 • kommuniserer og samhandler med ledere og kolleger
 • er lojale mot politiske og administrative beslutninger, lover og avtaler som gjelder i arbeidet
 • ivaretar egen tilstedeværelse
 • sørger for faglig oppdatering
 • bruker sin kompetanse slik at det leveres gode og effektive tjenester til brukerne
 • bidrar til trivsel og et godt arbeidsmiljø 
 • unngår situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet og objektivitet 
 • melder fra om farlige og kritikkverdige forhold
 

Etikk og samfunnsansvar

Innbyggernes tillit til folkevalgte og kommunalt ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. Godt omdømme gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver.
 
Enhver må kunne stå for sine handlinger og vurderinger, og må i forkant vurdere om det arbeidet som utføres:
 • er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • er i samsvar med vedtak som er truffet
 • i en helhetlig sammenheng, er rimelig for dem det angår
 • får positive konsekvenser for individer, miljø og samfunn
 • tåler offentlig oppmerksomhet